Dobro došli u Uređenu zemlju! 


Hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima ima višestruke zadaće od kojih su najvažnije uspostava sigurnosti u pravnom prometu nekretnina i zaštita prava upisanih u registre. Sustav registriranja nekretnina i prava na njima u Republici Hrvatskoj temelji se na dva registra – katastru i zemljišnim knjigama.

Katastar je evidencija koja sadrži podatke o česticama zemljine površine i zgradama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini. Katastarsku evidenciju vode područni uredi za katastar Državne geodetske uprave te Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Zemljišne knjige su javne knjige u koje se upisuju podaci o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet. Zemljišna knjiga sastoji se od glavne knjige i zbirke isprava. Zemljišne knjige vode se u zemljišnoknjižnim odjelima pri općinskim sudovima.

Vlada Republike Hrvatske je putem Ministarstva pravosuđa i uprave i Državne geodetske uprave 2003. godine pokrenula Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra skraćenog naziva Uređena zemlja, u okviru kojeg je razvijen Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

Uspostavom ZIS-a stvoren je jedinstveni registar katastra i zemljišnih knjiga u kojem su sustavi međusobno povezani i razmjenjuju podatke vezane za nekretnine. Pojednostavljeno, uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišne knjige koja korisnicima donosi brojne koristi. Osim što je vrijeme potrebno za pristup podacima i uknjižbu znatno skraćeno, građani danas na jednom mjestu mogu vidjeti vlasničku strukturu nekretnine i njezin smještaj u prostoru te brojne druge funkcionalnosti.

Dio Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra je i „One-Stop-Shop“ (OSS) – jedinstveno poslužno mjesto za pristup podacima zemljišne knjige i katastra. OSS sastoji se od dvije komponente:

 

- Javni OSS je dostupan svim korisnicima bez obzira na registraciju, a omogućava pretragu i pregled osnovnih zemljišnoknjižnih podataka te osnovnih katastarskih analognih i grafičkih podataka;
 
- Privatni OSS je dostupan samo registriranim korisnicima, a omogućava pregled podataka, podnošenje zahtjeva za izdavanje javnih isprava i rješavanje u zemljišnoknjižnim odjelima i katastarskim uredima te zaprimanje izrađenih službenih dokumenata.

 

Pristup ZIS OSS-u moguć je putem poveznice https://oss.uredjenazemlja.hr.  


Putem OSS-a možete zatražiti i preuzeti:
- Zemljišnoknjižni izvadak
- Izvadak iz knjige položenih ugovora
- Kopiju katastarskog plana
- Izvod/prijepis iz posjedovnog lista
- Izvadak iz Baze zemljišnih podataka

Preko izbornika Moje nekretnine možete:
- prema OIB-u dobiti sve podatke o nekretninama u svom vlasništvu odnosno
- za nekretnine kojima nije pridružen OIB zatražiti upis istog, a kako biste imali uvid u sve svoje nekretnine.

Zemljišnoknjižni izvadak može se ishoditi neovisno o mjesnoj nadležnosti.

Slanje e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu i knjigu položenih ugovora putem OSS-a za vas mogu obaviti ovlašteni javni bilježnici ili odvjetnici.

Novi Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19) propisuje kako se zemljišnoknjižni postupak se određuje kao hitan postupak (čl. 97) i propisuju se rokovi za donošenje rješenja u redovnim i posebnim zemljišnoknjižnim postupcima, pa se tako za redovne postupke (npr. uknjižba prava vlasništva, uknjižba založnog prava - hipoteka..) propisuje rok 15 dana za donošenje rješenja (čl. 115), dok kod posebnih postupaka (osnivanje, obnova i dopuna zemljišnih knjiga, pojedinačno preoblikovanje zemljišnih knjiga, pojedinačni ispravni postupci te povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora) vrijede rokovi predočeni u četvrtom dijelu Zakona - POSEBNI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPCI.

Izradu i slanje geodetskih elaborata na pregled i potvrđivanje u katastarske urede za vas mogu obaviti ovlašteni geodetski izvoditelji elektroničkim putem uz podršku Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) i One Stop Shop sustava (OSS).


Kako preuzeti katastarske i zemljišnoknjižne isprave putem OSS-a?


Kako podnijeti e-prijedlog za upis u zemljišnu knjigu?


Digitalni geodetski elaborat


Preuzmite brošuru o katastru i zemljišnim knjigama: