SU DGU Zagreb - POZIV NA JAVNE KONZULTACIJE - Plan upravljanja okolišem i socijalnim pitanjima za izvođenje radova na dodatnom izvoru napajanja podatkovnog centra Središnjeg ureda Državne geodetske uprave

Nastavno na uspješnu suradnju u provedbi Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (2003. do 30. lipnja 2010.), koji je bio prepoznatljiv i kao okosnica Nacionalnog programa reforme zemljišne administracije „Uređena zemlja“, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) odobrila je Republici Hrvatskoj (RH) Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA Projekt) čiji je prvi dio financiranja kroz Zajam HR-8086 završio 31. prosinca 2018.

S obzirom na daljnje potrebe ostvarenja cilja modernizacije sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) odobrila je Republici Hrvatskoj (RH) sredstva za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (DF IISZA Projekt), Zajam HR-8900 koji je ratificiran 19. prosinca 2018. (NN MU 1/2019).

Projektom upravljaju Ministarstvo pravosuđa (MP) i Državna geodetska uprava (DGU) te su obje institucije jednako odgovorne za njegovu provedbu. Sukladno Ugovoru o zajmu, Jedinica za provedbu projekta (JPP) odgovorna je za nabavu, financijsko upravljanje, isplate, praćenje i ocjenu te nadzire sukladnost mehanizama zaštite okoliša s nacionalnim i onima Svjetske banke u okviru Projekta IISZA. Razvojni cilj Dodatnog financiranja Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA Projekt) ostaje isti: modernizacija sustava zemljišne administracije u Republici Hrvatskoj kako bi se poboljšale usluge državnih tijela sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.

Između ostalog ovim Projektom predviđene su i aktivnosti fizičkog ulaganja u radove na dodatnom izvoru napajanja podatkovnog centra Središnjeg ureda Državne geodetske uprave. Građevinski radovi predloženi u okviru Dodatnog financiranja ne bi potaknuli punu Procjenu utjecaja na okoliš niti u skladu s hrvatskim zakonima, niti u skladu s politikom Svjetske banke. Očekivani učinci na okoliš koji su bili predmet razmatranja lokalizirane su prirode te ih je primjerenije rješavati kroz ekološke dozvole, građevinske ugovore, inženjerski stručni nadzor gradilišta, putem lokalnih i regionalnih, općinskih zahtjeva, zahtjeva, uvjeta i odluka nadležnih institucija za kulturnu baštinu, nadzorom JPP-a i dobrim građevinskim praksama. U slučaju politika Svjetske banke, procjena utjecaja na okoliš provest će se provedbom Okvira za upravljanje okolišem te ovim Planom upravljanja okolišem i socijalnim pitanjima (PUOiS)_Kontrolnom listom. Pitanja zaštite okoliša, koja će se razmotriti pomoću ovih instrumenata, uključuju osiguranje sigurnosti i pogodnosti lokacija za izgradnju, pravilno upravljanje otpadom i odlaganje građevinskog otpada (uključujući i azbest), pravilno postupanje s otpadnim vodama, kontrola prašine i buke te uklapanje projektiranja građevina u okruženje. Okvir za upravljanje okolišem i socijalnim pitanjima (OUOD) za Projekt pripremljen je kao dio operativnih procedura i definira procedure dubinskog snimanja okoliša, prirodu PO ili PUOiS/kontrolnog popisa PUOiS-a koje je obavezno provesti za rekonstrukciju ili dogradnju ureda te primjer problema u svezi zaštite okoliša koji će bit razmatran kroz izdavanje dozvola, građenje, ugovaranje i radove na novim i/ili saniranim prostorima. Ovaj Plan izrađen je u skladu s Okvirom za upravljanje okolišem i socijalnim pitanjima broj: 2020-11324-SV iz veljače 2020.

Plan upravljanja okolišem i socijalnim pitanjima (PUO) Kontrolna lista za izvođenje radova na dodatnom izvoru napajanja podatkovnog centra Središnjeg ureda Državne geodetske uprave bit će javno objavljen na web stranicama Državne geodetske uprave (https://dgu.gov.hr/), web stranicama IISZA Projekta (www.uredjenazemlja.hr), a pisani primjerak može se pronaći u prostorima Jedinice za provedbu IISZA Projekta (Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb) gdje će biti dostupni javnosti najmanje 14 dana. Objavu će pratiti poziv na slanje komentara s adresom za slanje primjedbi u elektroničkom i pisanom obliku.

Pisani komentari javnosti mogu se dostaviti unutar 2 tjedna od objave dokumenta. Komentari se mogu dostaviti u pisanom obliku poštom na adresu: Jedinica za provedbu IISZA Projekta, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu: ured@zikprojekt.hr. Razmatrat će se sve pisane primjedbe te će se na njih odgovoriti. Relevantne će primjedbe biti uklopljene u izvješće, a sažetak će biti privijen završnom izvješću kao dodatak.

Plan upravljanja okolišem i socijalnim pitanjima za izvođenje radova na dodatnom izvoru napajanja podatkovnog centra Središnjeg ureda Državne geodetske uprave