BESPLATNA PRAVNA POMOĆ GRAĐANIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA U POSTUPKU UKNJIŽBE PRAVA VLASNIŠTVA I OSTVARIVANJA OSTALIH STVARNIH PRAVA NA NJIHOVIM NEKRETNINAMA

Ministarstvo pravosuđa preko Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, provodi Pilot-projekt pružanja besplatne pravne pomoći građanima slabijeg imovinskog stanja u postupku uknjižbe prava vlasništva i ostvarivanja ostalih stvarnih prava na njihovim nekretninama.
Proveden je javni natječaj i odabran kvalificirani izvođač koji će, počevši sa 2. lipnjem 2008., kroz period od šest mjeseci pružati ovu uslugu. 
 
Provedba ovog Pilot-projekta od iznimnog je značenja kako za građane tako i za samo MP, jer je riječ o nastojanju da se (praktički po prvi puta), na kvalitetan i cjelovit način pokušaju iznaći metode i ustrojiti pravni mehanizmi, koji bi socijalno najosjetljivijem dijelu građana pružili efikasnu potporu i jamčili pravnu sigurnost njihovih temeljnih građanskih prava, od kojih je pravo na jasno reguliran pravni status vlastitog doma, jedno od najvažnijih prava.
 
Profesionalnost i razinu pružanja rečene usluge kontrolirat će, i za njezinu kvalitetu jamčiti Sektor za ZK pravo MP putem redovnih i periodičnih kontrola kvalificiranog pravnog savjetnika, pri čemu će se osobito paziti na poštivanje kriterija za pružane ove usluge.
 
 
TKO IMA PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ?
Građani koji imaju pravo na ostvarivanje ove usluge moraju zadovoljiti određene kriterije, tj. pružiti dokaze da spadaju u kategoriju socijalno ugroženih osoba.
U tom smislu, pravo na besplatnu pravnu pomoć tijekom provedbe ovog Pilot projekta imaju sljedeće grupe građana:
 
- građani koji primaju (ili su podobni za primanje) nekog oblika socijalne pomoći
- građani koji polažu prava na samo jednu nekretninu koja se nalazi na području grada Zagreba
- traženo pravo na nekretnini ne smije prelaziti 400.000,00 kn 
 
 
ŠTO JE UKLJUČENO U USLUGU?
Ova pravna pomoć ne odnosi se na zastupanje građana pred sudovima i drugim državnim tijelima, već se odnosi isključivo na:
 
- primanje stranaka i razgovor sa njima, 
- pribavljanje potrebne dokumentacije, 
- proučavanje pravne dimenzije određenog problema,
- pružanje usmenih i pisanih pravnih savjeta kako i na koji način postupiti u svakom pojedinom slučaju,
- selekciju i pripremu potrebne dokumentacije, podnesaka, prijedloga i ostalih pravnih akata potrebnih za podnošenje prijedloga za uknjižbu određenog vlasničkog prava. 
 
 
GDJE?
Usluga će se pružati svakim radnim danom od 9. do 15. sati na lokaciji u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, kod u tu svrhu angažiranog pravnog savjetnika Petra Petrića.
Tel: 01 / 48 43 023
 
Svi ostali građani u Republici Hrvatskoj (uključivo i oni koji će svoja prava pokušati ostvariti u provedbi ovog Pilot projekta), svoja će prava na besplatnu pravnu pomoć moći ostvarivati i temeljem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je upravo usvojen u Hrvatskom Saboru, i čija implementacija u hrvatski pravni sustav tek predstoji.
 
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
SEKTOR ZA ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO